добре дошли в моя уебсайт

УЧЕБЕН ПЛАН

ОУ „Г.С. РАКОВСКИ“  С.НОВО  СЕЛО  ОБЩИНА  РУСЕ  ОБЛАСТ  РУСЕ

ул. „Трети март“ №7 тел.08113/2711;2242; e-mail:rakovski_novoselo1@abv,bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                  Татяна Минева

                                                       Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ с. Ново село общ.Русе

 

 

 

 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

 

 

 

 Програмата е разработена съгласно Инструкция № 1 от 30.10. 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден  и е приета от Педагогическия съвет на 10.09.2019 г. с Протокол №7/10.09.2019 г.


 

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден на ОУ”Г.С.Раковски” с. Ново село, общ. Русе

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Училищната програма е разработена съгласно ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Издадена от 11.11.2014 г. от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г.

Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на групите за целодневна организация на учебния ден в училището се осъществява съгласно ЗПУО ; Наредба №3/2008 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба №7/2000 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

1.2.  ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І до VІІ клас в ОУ”Г.С.Раковски” с оглед подобряване на качеството на образованието.

1.3.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Училищната програма е предназначена за подпомагане на разработването на програмите на отделните  групи за целодневна организация в училището в съответствие с тяхната специфика и конкретни потребности.

  1. ИЗИСКВАНИЯ

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД

Часовете в ГЦОУД включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:

- Блок А – обяд, организиран отдих и физическа активност – 2 часа

- Блок В – самоподготовка – 2 часа

- Блок С – занимания по интереси – 2 часа

Дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни часове за съответния клас както следва: 35 мин. за І кл.; 40 мин. за ІІ – VІІ кл.

Часовете от блок А

Часовете от блок А задължително се провеждат в периода от 12 до 14 часа в зависимост от Графика на учебния процес. Не се допуска отдихът на учениците да се провежда в същите учебни помещения, в които се водят часовете по задължителните учебни часове, избираемите учебни часове и факултативните учебни часове. Часовете от блок А се провеждат в помещенията за хранене, физкултурната зала или училищния двор.

Часовете от блок В

 

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на учениците, директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите - специалисти по различните учебни предмети на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден .

Дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

- самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;

- подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.

 

Часовете от блок С

 

Заниманията по интереси да се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по задължителните учебни часове, избираемите учебни часове и факултативните учебни часове .

Заниманията по интереси /Блок С/ могат да се провеждат в компютърния кабинет или извън училището.

 

Условия:

- създаване на спокойна и уютна, приобщаваща среда за работа;

- осигуряване на процеса с дидактични материали;

- място за провеждане на самоподготовката – класна стая- определена за групите за целодневна организация на учебния ден.

Учителите на групи в целодневна организация на учебния ден, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Учебната година започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

  •  I – ІV кл.- 32 учебни седмици, от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г.
  • V – VІІІ кл. – 34 учебни седмици, от 15.09.2016 г. до 15.06.2017 г.

 

2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя на ГЦОУД и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

Учебна седмица

Дата

Тема

Брой ча-сове

Дидактически материали

Забележка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Заниманията по интереси се организирват в следните направления:

- Наука;

- История и традиции

- Изкуства;

- Спорт

- Образователни, занимателни и развиващи игри;

- Приказен свят;

- В света на компютрите;

- Музика и танци.

 

3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка и се утвърждават от директора на училището.

 

4. За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.

 Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.

 Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от  задължителните учебни часове.

 

2.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в средищните училища се вписват в следната училищна документация:

- Списък - Образец 1;

- Седмично разписание на часовете в училището;

- Годишен план за дейността на училището;

- Книга с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Дневник на ГЦОУД ;

- Декларации за лекторски часове, ако е необходимо.

 

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в ОУ”Г.С.Раковски”, с. Ново село, общ. Русе.

- Утвърждаване на ГЦОУД като успешна практика.

-Осигуряване на възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности.

- Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от с. Ново село и от с. Хотанца чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния ден”.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg